آقای محمود مطهری نیا

دکترای تاریخ و تمدن اسلام و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران